Kedves Testvérek!

A Szent Három Nap során a hívek részvétele nélkül az alábbi időpontban lesznek a szentmisék, szertartások:

  • Nagycsütörtök: 18:00 Az utolsó vacsora miséje
  • Nagypéntek: 17:00 Keresztút; 18:00 nagypénteki szertartás
  • Nagyszombat: 17:00 Húsvéti vigília
  • Húsvétvasárnap hajnalban, még a templom kinyitása előtt végzem a szentmisét.

Bár a hívek részvétele nélkül történnek e liturgikus cselekmények, mégis fontosnak éreztem közölni az időpontokat, hogy a Hívek lélekben ott tudjanak lenni.

Nagypénteken délelőtt 10:00 órától 16:00 óráig ki lesz téve a templomban az Oltáriszentség, a meghalt Krisztus szobra pedig a miséző oltár előtt lesz elhelyezve. Kérem a Kedves Híveket, hogy a szobrot ne érintsék, s aki eljön csendes szentségimádásra, tartsa be a higiéniai szabályokat, a járvány idején érvényes előírásokat. A templomban is tartsunk egymástól távolságot!

Külön kérem az idősebb testvéreket (60 év felettieket), illetve mindazokat, akik veszélyeztetve vannak a járvány miatt, hogy ne jöjjenek a templomba, és kerüljék a személyes kontaktusokat!

Tudom, hogy a Kedves Híveknek hiányzik a szentgyónás, a szentáldozás, a húsvéti szertartások, szentmisék. Lelkileg számomra sem könnyű a jelen helyzet, de ezt is fel lehet ajánlani.

Jelen helyzetben nem ajánlott semmilyen nyilvános liturgia. Lelkiismeretes megfontolás után úgy döntöttem, hogy minimális kockázatnak sem teszem ki a Híveket, s a csendes szentségimádási lehetőségen kívül nem hirdetek meg semmilyen szentségkiszolgáltatási alkalmat. A hatóságok minden szinten óvatosságra intenek bennünket, amivel egyet is kell értsünk, s együtt kell működjünk.

A Püspöki Kar és az Érseki Hivatal ajánlását megismételve kérem, hogy éljünk a tökéletes bánat és a lelki áldozás lehetőségével.

A TÖKÉLETES BÁNAT FÖLINDÍTÁSA

A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csakis a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot (lat. contritio perfecta), s Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát. (Vö. CIC 916. kán.)

Ima a tökéletes bánat fölindításához:

Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp … [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.

Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.

 

LELKI ÁLDOZÁS

A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.

Ima a lelki áldozáshoz: 

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!

                A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!

Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.