A Szentről

Szent Franciska 1384-ben született nemesi családban. Családja a kódexmásolók negyedében lakott, így korán megtanult írni és olvasni. Szerzetesi élet után vágyakozott, de fiatalon férjhez kellett mennie Lorenzo Ponziánihoz. A Trastevere városrészbe költözött férje családi palotájába, ahol áldozatos élete miatt megbecsülték és szerették. Férje a pápai sereg tisztje volt, és a városba betörő garázdálkodókkal szemben harcolt. Két alkalommal is megsebesült, és Franciska gondos ápolására meg is gyógyult. Hat gyermeke közül egy érte meg a felnőtt kort, ő is a pápai seregben szolgált. Sokat tett a sebesültek, betegek ápolásáért, még saját házát is kórházzá alakította. 1425-ben megalapította a bencés obláták rendjét, összegyűjtve azokat az özvegyeket és asszonyokat, akik a karitatív szolgálatot életük feladatának tekintették. Ő csak a férje halála után, 1436-ban lépett be a Capitolium melletti kolostorba. 1440-ben halt meg.

Szentté avatása előtt Bellarmin Szent Róbert így nyilatkozott róla: „Benne bármelyik életkorban vagy állapotban élő lélek példaképet talál, mert Franciska kicsi korától gondosan őrizte szüzességét; hosszú ideig tiszta házasságban élt, utána özvegységben, majd a kolostorban mutatott példát minden erényre”.

A csoport története

Rózsafüzércsoportunk 1997. októberében alakult az akkori házas hittanos csoport tagjaiból. Valamennyi, akkori tag gyermekeket nevelő édesanya volt, ezért választottuk védőszentünknek Szent Franciskát.

Az évek során voltak csoporttagok, akik kiléptek – mert elköltöztek, vagy éppen olyan életállapotban voltak, hogy nem tudták vállalni a rendszeres, napi imádságot -, de mindig sikerült megújulni, új tagokat megszólítani, akik szívesen tartoznak csoportunkba.

Közel 10 éve (2008. szeptemberében) nagy változáson ment át csoportunk. Sajnos többen döntöttek úgy, hogy nem vállalják tovább a több éve végzett áldozatos imádságot. Nagy ÖRÖM viszont, hogy jöttek új csoporttagok (egy rózsafüzércsoport „feloszlott” a bokoranya halála miatt), akik hála Istennek rendszeresen jönnek a csoport összejöveteleire is. Akkor is sikerült megújulni.

Titokcserék

Minden hónap utolsó szerdáján jövünk össze titokcserére. A titkokat tartalmazó éves táblázat minden év elején kiosztásra kerül, így mindenki nyomon tudja követni, hogy mit kell imádkoznia havonta. A titokcserén 6-8 fő szokott jelen lenni, ilyenkor beszélgetünk, közösen imádkozunk Szűz Anya közbenjárását és segítségét kérve.

Az összejöveteleinken a – Vándorevangélium mintájára – , az adott napi Evangéliumot, majd a hozzátartozó imákat, elmélkedéseket olvassuk, majd egy tized rózsafüzért imádkozunk. Utána mindenki megkapja, hogy mely szándékra imádkozik a következő hónapban. Aztán megosztjuk egymással örömeinket, bánatainkat. A titokcsere után azok a tagok, akik nem jöttek el, e-mailben, sms-ben megkapják az adott hónapra vonatkozó titkot és imaszándékot.

A négyfajta rózsafüzért (örvendetes, világosság, fájdalmas, dicsőséges) más-más szándékokra imádkozzuk. Egy évre előre elkészítjük a titokbeosztást, így mindenki figyelemmel tudja kísérni, hogy mely titkot imádkozza.

Örvendetes titkokat a Pápa imaszándékára, a világosság titkait az éppen aktuális életigére, a fájdalmasság titkait a Plébános imaszándékára valamint a dicsőséges titkokat a rózsafüzércsoportunk saját szándékára.

Többszörösen adhatunk hálát imameghallgatásokért. Néhány példa:

  • egy háromgyerekes édesanya négyórás munkát keresett, mert családja mellett ez lett volna a legideálisabb számára;
  • házasságon belüli válság megoldásáért;
  • betegségből való gyógyulásért;
  • gyermekáldásért;
  • lakhatás megoldódásáért;
  • betegek gyógyulásáért stb.

Hálát adunk, hogy a rózsafüzér csoport tagjai lehetünk, ahol Szent Franciska példás életét követve törekszünk, hogy olyan családanyák lehessünk, akik családjaikban, környezetükben is megmutatják, hogy a rendszeresen végzett imádságnak milyen nagy ereje van.

Mennyei Atyánk, hálát adunk Néked, hogy rávezettél minket arra, hogy milyen nagy fontossága van a rendszeresen végzett rózsafüzér-imádságnak. Hála a sok-sok kegyelemért, amelyet kaptunk imáink által.

Hálát adunk, Istenem, csoportunk minden tagjáért! Kérünk, adj erőt mindegyikünknek, hogy továbbra is buzgón imádkozzuk a Rózsafüzért, mindig mélyen átelmélkedve Jézus Krisztus születését, földi ténykedését, szenvedéstörténetét illetve feltámadását. Segíts minket, hogy a nehézségek ellenére is kitartsunk a hitben, a Szűzanya közbenjárása által egyre közelebb kerülve Jézushoz, Őáltala pedig a Mennyei Atyához!

Köszönjük Szűz Anyánk segítségedet, amelyet kéréseink által már sokszor megtapasztalhattunk. Kérünk Téged, Szűz Mária, hogy továbbra is adj erőt mindnyájunknak, hogy naponta végezzük a rózsafüzér-imádságot. Ha fájdalom, bánat ér bennünket, vagy elhagyatottnak érezzük magunkat, akkor is merjünk bizalommal fordulni Hozzád, hogy közbenjárásodat kérjük Szent Fiadnál.

Segíts minket Égi Édesanyánk, hogy még több testvérünket tudjuk bevonni az imádságba, hogy többen még nagyobb erővel fohászkodhassunk Szent Fiad kegyelmeiért, az örök élet reményéért. Ámen.

Bokoranya: Biriszló Marika